Opere a verde lottizzazione industriale di Camolli di Brugnera